Tổng hợp bằng chứng cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí

Thống kê cung cấp bằng chứng cải tiến chất lượng trong cả nước

Trong 12h chưa có bằng chứng nào được đăng.

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
320810 A1.1-3.26 16hp.vt 18 Th10 2021 - 4:11ch
320809 A1.1-3.26 16hp.vt 18 Th10 2021 - 4:11ch
320807 A1.1-4.29 16hp.vt 18 Th10 2021 - 4:10ch
320804 A1.1-5.32 16hp.vt 18 Th10 2021 - 4:09ch
320803 A1.1-5.32 16hp.vt 18 Th10 2021 - 4:09ch

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng của các tiêu chí